VIVE Textile Recycling

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2020/VIVE

Zapraszamy do składania ofert na zadanie: zakup aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: „ekstruder z oprzyrządowaniem do ekstruzji ciągłej”. Postępowanie ofertowe nr 01/05/2020/VIVE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego prowadzeniu badań w obszarze receptur oraz technologii wytwarzania nowatorskiego tekstylnego kompozytu termoplastycznego (TPC)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020 Oś priorytetowa:  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wyjaśnień udzielać będzie pan Ryszard Pierzak mail: Ryszard.Pierzak@vive.com.pl.

Potencjalnych Oferentów zapraszamy do składania ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu.

Niezbędne załączniki dotyczące oferty oraz dokumentację techniczną znajdują się TUTAJ.

UWAGA: wydłużyliśmy termin składania ofert w niniejszym postępowaniu konkursowym pn.: zakup aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: „ekstruder z oprzyrządowaniem do ekstruzji ciągłej” do dnia 30.06.2020r.

Pozostałe warunki konkursowe bez zmian.

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1245879

Wyniki postępowania ofertowego nr 01/05/2020/VIVE

Postępowanie ofertowe  nr 01/05/2020/VIVE  dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie: zakup aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: „ekstruder z oprzyrządowaniem do ekstruzji ciągłej” zostało rozstrzygnięte wyborem wykonawcy.

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane oferty. W przewidzianym terminie oferty złożyły trzy firmy.

Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma:

Doradztwo Inwestycyjne Dariusz Ejchman, ul. Wierna 11, 98-290 Warta, cena ofertowa: 1 600 000,00 zł netto.

Firma ta zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu.