VIVE Textile Recycling

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2020/VIVE

Zapraszamy do składania ofert na zadanie: „rozbudowa i adaptacja budynku „D” o powierzchnie laboratoryjne i biurowe na potrzeby Biura Badań i Rozwoju w ramach tworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego”. Postępowanie ofertowe nr 01/04/2020/VIVE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego prowadzeniu badań w obszarze receptur oraz technologii wytwarzania nowatorskiego tekstylnego kompozytu termoplastycznego (TPC)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020 Oś priorytetowa:  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wyjaśnień udzielać będzie pan Ryszard Pierzak mail: Ryszard.Pierzak@vive.com.pl.

Potencjalnych Oferentów zapraszamy do składania ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu.

Niezbędne załączniki dotyczące oferty oraz dokumentację techniczną znajdują się tutajhttps://tiny.pl/7q8q7

Wyniki postępowania ofertowego nr 01/04/2020/VIVE

Postępowanie ofertowe  nr 01/04/2020/VIVE  dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie: „rozbudowa i adaptacja budynku “D” o powierzchnie laboratoryjne i biurowe na potrzeby Biura Badań i Rozwoju w ramach tworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego” zostało rozstrzygnięte wyborem wykonawcy.

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane oferty. W przewidzianym terminie oferty złożyły dwie firmy.

Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WIDBUD Wiesław Wołowiec, ul. Monte Cassino 71, 25-217 Kielce, cena ofertowa: 990 000,00 zł netto.

Firma ta zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu.