VIVE Textile Recycling

Projekty UE

Jako VIVE Group korzystamy ze wsparcia w ramach Funduszy Europejskich. Inwestycje, innowacje oraz nieustanny rozwój wymagają konkretnych nakładów finansowych. Grupa VIVE z sukcesami pozyskuje dotacje z Unii Europejskiej, aby zainwestować je w ważne aspekty funkcjonowania, takie jak Badania i Rozwój.

Aktualnie realizujemy następujące projekty współfinansowane przez Fundusze Europejskie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój lata 2014-2020

Oś priorytetowa projektu: wsparcie prowadzenia prac Badania i Rozwoju (B+R) przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Nazwa projektu: Opracowanie nowatorskiego procesu identyfikacji obuwia z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego.

Cele projektu: opracowanie szeregu technologii z obszaru rozpoznawania obrazu, algorytmów tzw. sztucznej inteligencji oraz rozwiązań konstrukcyjnych i mechanicznych, które umożliwią zautomatyzowanie procesu sortowania obuwia.

Planowane efekty: projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego procesu identyfikacji obuwia z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego. W rezultacie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych Grupa VIVE wdroży innowacyjny proces, który pozwoli wygenerować znaczne oszczędności w toku prowadzonego procesu parowania, oceny stopnia zużycia i wyceny obuwia. W ramach realizacji projektu dojdzie do modyfikacji linii doświadczalno-produkcyjnej ShoeSelector oraz wdrożony zostanie zautomatyzowany, wysokowydajny proces identyfikacji obuwia, co przyczyni się do znacznego ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów.

Kierownik projektu: Piotr Brzeziński

Kierownik prac B+R: Ryszard Pierzak

Wartość projektu: 12.292.361,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6.035.383,88 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój lata 2014-2020

Oś priorytetowa projektu: wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności Badania, Rozwoju i Innowacji (B+R+I).

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego prowadzeniu badań w obszarze receptur oraz technologii wytwarzania nowatorskiego tekstylnego kompozytu termoplastycznego (TPC).

Cele projektu: utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. W Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone będą prace związane z recepturami oraz technologią nowatorskiego tekstylnego kompozytu termoplastycznego.

Planowane efekty: realizacja projektu pozwoli stworzyć zaplecze badawczo-rozwojowe dla Biura Badań i Rozwoju VIVE Textile Recycling, które będzie dedykowane do badania i rozwoju technologii produkcji termoplastycznego kompozytu tekstylnego. W ramach projektu powstanie budynek, w którym zlokalizowane zostaną pracownie laboratoryjne, zakupiony zostanie sprzęt badawczy oraz sfinansowane zostaną niektóre prace objęte planem badawczym Biura Badań i Rozwoju. Dzięki utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego możliwym stanie się efektywne prowadzenia badań w ramach kolejnych planowanych do realizacji projektów badawczych nad rozwojem technologii produkcji i wykorzystania termoplastycznego kompozytu tekstylnego.

Kierownik projektu: Piotr Brzeziński

Kierownik prac B+R: Ryszard Pierzak

Wartości projektu: 4 417 899,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 208 495,50 PLN


Zapytania ofertowe

Na TEJ STRONIE znajdą Państwo aktualne informacje o postępowaniach konkursowych dotyczących projektów współfinansowanych przez Fundusze Europejskie.