VIVE Textile Recycling

Zapytanie ofertowe nr 02/10/2020/VIVE

Zapraszamy do składania ofert na zadanie: zakup aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: spektrofotometr. Postępowanie ofertowe nr 02/10/2020/VIVE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego prowadzeniu badań w obszarze receptur oraz technologii wytwarzania nowatorskiego tekstylnego kompozytu termoplastycznego (TPC)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020 Oś priorytetowa:  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wyjaśnień udzielać będzie pan Ryszard Pierzak mail: Ryszard.Pierzak@vive.com.pl.

Potencjalnych Oferentów zapraszamy do składania ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe znajduje się tutaj

 

Wyniki postępowania ofertowego nr 02/10/2020/VIVE

Postępowanie ofertowe nr 02/10/2020/VIVE dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie: „zakup aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: spektrofotometr” zostało zakończone.

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane oferty. W przewidzianym terminie ofertę złożyła jedna firma.

Jednakże oferta była niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia, więc Zamawiający odrzucił ofertę.

W związku z powyższym Zamawiający zakończył postępowanie bez wyboru dostawcy urządzenia.