REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

KATALOG PRODUKTOWY VIVE TEXTILE RECYCLING

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.katalog.vivetextilerecycling.pl (dalej zwany: „Serwisem internetowym”). Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego jest spółka VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Łopuszańskiej 22, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089969 przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer
  NIP 6570081033, numer REGON 290508529, adres poczty elektronicznej: vive@vive.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: + 48 41 347 63 50 (dalej zwaną „Usługodawcą”).
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu internetowego jest zapoznanie się treścią Regulaminu i jego akceptacja w trakcie rejestracji. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Regulamin obowiązuje zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z Serwisu internetowego.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego są następujące: urządzenie typu komputer, laptop, tablet z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (wersje minimum: Internet Explorer 8, Google Chrome, Mozzila Firefox), obsługa zapisu plików cookies i javascript.
 2. Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu internetowego w innych przeglądarkach internetowych lub niższych wersjach przeglądarek niż wymienione w ust. 1 powyżej.

3. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
 2. Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się (podaniu logina oraz hasła), cześć Serwisu internetowego pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych podanych przez Użytkownika oraz informacji o złożonych przez niego Zapytaniach Ofertowych w Serwisie Internetowym.
 3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika Jego danymi w Serwisie internetowym przy Rejestracji, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zapytania – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zapytania.
 5. Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika danych umożliwiających utworzenie Konta, w tym obejmujących wybór i ustalenie Loginu i Hasła przez Użytkownika.
 6. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji w Serwisie internetowym.
 7. Hasło – unikalny ciąg znaków wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
 8. Produkt – to rzecz lub usługa, która może być przedmiotem Zapytania ze strony Użytkownika.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu internetowego – przedsiębiorcy jak i konsumenci.
 10. Zapytanie, Zapytanie Ofertowe – oświadczenie woli Użytkownika określające rodzaj i ilość Produktów oraz dane Użytkownika: imię i nazwisko/nazwę firmy, kraj, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego wymaga Rejestracji i utworzenia Konta. Rejestracja wymaga podania określonych danych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, kraj, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail na adres: vive@vive.com.pl lub pisemnie na adres: VIVE Textile Recycling Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa.
 4. W ramach Serwisu internetowego Użytkownik ma możliwość złożenia Zapytania, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka. Złożenie Zapytania wymaga wypełnienia przez Użytkownika interaktywnego Formularza Zapytania.
 5. Złożenie Formularza Zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz nie prowadzi bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, która wymaga złożenia odrębnych oświadczeń woli zarówno ze strony Użytkownika, jak i Usługodawcy.
 6. Poprzez złożenie Formularza Zapytania Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne nawiązanie z Nim kontaktu przez Dział Sprzedaży Usługodawcy, który to kontakt może prowadzić do zawarcia umowy sprzedaży na podstawie odrębnie złożonych oświadczeń.
 7. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu internetowego oraz jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu internetowego, w szczególności do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik podczas aktywacji konta dokonuje potwierdzenia zgodności i prawdziwości ujawnionych danych dotyczących go i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przedmiotowych danych w tym danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Łopuszańskiej 22, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089969 przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 6570081033, numer REGON 290508529.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu internetowego
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe ujawniane przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustaw przy zachowaniu przewidzianych prawem środków bezpieczeństwa.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do informacji o sobie i może żądać usunięcia lub korekty tych informacji w każdym momencie poprzez wysłanie pisma na adres: VIVE Textile Recycling Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa lub wiadomości e-mail na adres: vive@vive.com.pl.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu internetowego oraz jego funkcjonowania Użytkownik może zgłosić w formie pisemnej:
 2. na adres: VIVE Textile recycling Sp. z o.o., ul.  Łopuszańska 22,
  02-220 Warszawa, albo
 3. na adres mailowy: vive@vive.com.pl .
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym nieprawidłowości, takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, zwięzłe przedstawienie nieprawidłowości, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualnie żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego reklamację w zakresie niezbędnym do rozpoznania reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na nią.
 5. Reklamacje rozpoznaje Usługodawca. Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania ( decyduje data nadania, wysłania przesyłki), na podany przez zgłaszającego reklamację adres.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Serwisu internetowego z chwilą ich opublikowania na stronie www.katalog.vivetextilerecycling.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Użytkownik Platformy zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.
 4. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2017  i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem
All rights reserved. VIVE Group 2022

Zaloguj się

* pola obowiązkowe
Nie pamiętasz hasła?

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zarejestruj się

Odzyskaj swoje hasło

Wpisz swój adres e-mail, a my wyślemy Ci nowe hasło
Powrót do strony logowania

Lorem ipsum dolor sit amet

Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna.

Aby wysłać zapytanie musisz usunąć z listy niedostępne produkty!