VIVE Textile Recycling

Zastępca Głównego Księgowego

VIVE Textile Recycling działając od 29 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych
w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

Zastępca Głównego Księgowego

Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Prowadzenie i nadzór nad całością zadań księgowych i zadań związanych z obowiązkami publiczno-prawnymi zgodnie z krajowymi standardami sprawozdawczości finansowej, ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi oraz innymi stosownymi regulacjami.

 • Wsparcie w zakresie budowania oraz realizacji strategii podatkowej Grupy Kapitałowej VIVE w zakresie aspektów związanych z księgowością i zobowiązaniami podatkowymi.

 • Ścisła współpraca z Głównym Księgowym i Dyrektorem Finansowym.

 • Aktywny udział w badaniach i przeglądach jednostkowych sprawozdań finansowych.

 • Przygotowywanie raportów na potrzeby organów wewnętrznych spółki oraz instytucji zewnętrznych.

 • Wykonywanie innych zadań w zakresie księgowości i rozliczeń zobowiązań publiczno-prawnych, dotyczących także zadań w spółkach należących do Grypy Kapitałowej VIVE, w tym w szczególności określonych w harmonogramach zamknięcia okresu.

 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą zespołu księgowości.

 • Dbanie o efektywność pracy członków zespołu oraz ich rozwój.

 • Budowanie atmosfery pracy odpowiadającej wartościom i kulturze organizacji.

Podejmij wyzwanie, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (księgowość, finanse, rachunkowość).

 • Minimum 4 letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku (pełna księgowość).

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

 • Dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych i księgowości oraz bieżąca aktualizacja wiedzy w tym zakresie.

 • Dobra znajomość obsługi księgowej procesów produkcyjnych.

 • Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

 • Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów.

 • Dobra znajomość pakietu MS Office, Navision, ERP.

 • Umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy oraz dokładność i skrupulatność.

 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

W zamian oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę.

 • Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym i prostym modelem premiowania (podstawa + premia).

 • Benefity pracownicze i socjalne: telefon komórkowy do Twojego użytku, bony świąteczne dwa razy w roku, paczki dla dzieci, wczasy pod gruszą, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe.

 • Wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.

Zapoznaj się z naszą marką :

Swoje aplikacje prosimy przesyłać na adres – rekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Obowiązek Informacyjny RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;

Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.