VIVE Textile Recycling

Specjalista ds. Compliance i Audytu Wewnętrznego

VIVE Textile Recycling działając od 29 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

Aktualnie firma poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Compliance i Audytu Wewnętrznego
Miejsce pracy: Kielce, ul. K. Olszewskiego 6

Będziesz odpowiedzialny za:
•  Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem zgodności działalności prowadzonej przez VIVE Group z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
•  Identyfikację, ocenę, kontrolę oraz monitorowanie ryzyka związanego z prowadzoną przez organizację działalnością, a także cykliczne raportowanie w tym zakresie.
•  Tworzenie, wdrażanie oraz monitorowanie wewnętrznych regulacji pod kątem zapewnienia ich aktualności oraz zgodności.
•  Prowadzenie działań kontrolnych oraz sprawdzających w ramach organizacji.
•  Reagowanie na zagrożenia wynikające z nieprawidłowego stosowania prawa, procedur, regulaminów, instrukcji, kodeksów itp.
•  Doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzonych oraz obowiązujących regulacji prawnych oraz standardów rynkowych,
•  Wydawanie interpretacji zapisów wynikających z wewnętrznych regulacji obowiązujących w organizacji, doradztwo w przypadkach nieujętych w tych regulacjach.
•  Prowadzenie wewnętrznych szkoleń związanych z obowiązującymi w organizacji regulacjami, podnoszenie świadomości konsekwencji niezapewnienia zgodności.
•  Współpracę z urzędami regulującymi działalność organizacji.
•  Przyjmowanie i obsługa zgłoszonych naruszeń zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
•  Dbanie o standardy etyczne w spółkach VIVE Group.

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika, którego cechuje:
•  Wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze lub podyplomowe – audyt wewnętrzny.
•  Certyfikat Compliance Officer.
•  3-5 lata doświadczenia w obszarze Compliance, audytu wewnętrznego.
•  Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
•  Dobra znajomość pakietu MS Office.
•  Komunikatywność, umiejętność formułowania argumentów i prezentacji wniosków.
•  Analityczne myślenie, umiejętność współpracy i organizacji pracy własnej.

Zapewniamy:
•  Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę.
•  Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym i prostym modelem premiowania (podstawa + premia).
•  Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon do Twojego użytku.
•  Benefity pracownicze i socjalne: bony świąteczne dwa razy w roku, paczki dla dzieci, wczasy pod gruszą, ubezpieczenia grupowe, kartę sportową Medicover Sport.
•  Wdrożenie wprowadzające i merytoryczne oraz i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.

Aplikacje proszę wysyłać mailowo na adres: praca@vive.com.pl

Prosimy o dołączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Klauzula Informacyjna RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.