VIVE Textile Recycling

MENEDŻER DZIAŁU KONTROLINGU / KONTROLER FINANSOWY GRUPY

VIVE Textile Recycling działając od 29 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

 

MENEDŻER DZIAŁU KONTROLINGU / KONTROLER FINANSOWY GRUPY

Miejsce pracy: ul. K. Olszewskiego 6, Kielce

 

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Nadzór nad realizacją planów finansowych spółek Grupy VIVE,
 • Przygotowywanie bieżących analiz i raportów finansowych na potrzeby Zarządów spółek Grupy VIVE oraz menadżerów poszczególnych obszarów biznesowych
 • Monitorowanie bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek należących do Grupy VIVE,
 • Kontrolowanie i analizowanie kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych oraz rekomendowanie zmian wpływających na ich poprawę,
 • Analizowanie procesów biznesowych (m.in. produkcja, łańcuch dostaw, transport, magazynowanie, sprzedaż) we wszystkich spółkach Grupy VIVE pod kątem finansowym,
 • Rekomendowanie działań mających na celu ograniczenie kosztów oraz rozwój najbardziej rentownych aktywności,
 • Przygotowywanie rocznego budżetu oraz kontrola jego realizacji i analiza odchyleń,
 • Ścisłą współpracę z Dyrektorem Finansowym w zakresie planowania strategii finansowej i biznesowej,
 • Zarządzanie podległym zespołem,
 • Współpracę z działem księgowości, finansów i windykacji w ramach monitorowanych procesów finansowych,
 • Aktywną współpracę z obszarami biznesowymi w celu wsparcia procesów decyzyjnych

 

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika, którego cechuje:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze finansów i kontrolingu,
 • Doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem,
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne, wyciąganie wniosków i prezentowanie rozwiązań,
 • Doświadczenie w zakresie kontrolingu (przygotowanie i analiza realizacji budżetu, kontrola kosztów, umiejętność oceny ryzyka, analiz ekonomiczno-finansowych),
 • Praktyczna wiedza z rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • Wiedza na temat cen transferowych będzie dodatkowym atutem,
 • Dobra znajomość zasad rachunkowości zarządczej oraz MSSF,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office oraz systemów ERP,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Doskonałe zdolności organizacyjne, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw, nastawienie na realizację celów,
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, dokładność i skrupulatność.

 

Zapewniamy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym i prostym modelem premiowania (podstawa + premia),
 • Szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności miękkich i specjalistycznych,
 • Benefity pracownicze i socjalne: telefon komórkowy do Twojego użytku, bony świąteczne dwa razy w roku, paczki dla dzieci, wczasy pod gruszą, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe,
 • Wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.

 

Zapoznaj się z naszą marką :

Swoje aplikacje prosimy przesyłać na adresrekrutacja@vive.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

 

 

Klauzula Informacyjna RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie  jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes  w przekazaniu danych w ramach  grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż  2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.