VIVE Textile Recycling

Kierownik ds. ESG

Działając od 30 lat, innowacyjna, nowoczesna, rzetelna i stabilna organizacja, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Mając świadomość, że przyszłością branży jest całościowe wykorzystanie surowca. VIVE Group inwestuje w opracowywanie nowoczesnych i wydajnych procesów recyklingu tekstyliów, które umożliwią wytwarzanie nowych produktów z przetworzonych włókien tekstylnych.

VIVE Textile Recycling za cel stawia sobie poszukiwanie coraz nowszych obszarów zastosowania odpadów tekstylnych. W ramach swojej działalności prowadzi badania, mające na celu wytwarzanie nowych produktów z przetworzonych w różnorodnych procesach włókien tekstylnych. Aktualnie firma pracuje nad technologiami wytwarzania z tekstyliów poddanych recyklingowi materiałów i kompozytów, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu.

W ramach wzmacniania organizacji produkcji, poszukujemy osób na stanowisko:

Kierownik ds. ESG

Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6

Twoje główne zadania:
– Wdrażania i nadzorowanie polityki zrównoważonego rozwoju w VIVE Group,
– Zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją inicjatyw w zakresie ESG dla VIVE Grup,
– Kierowanie zespołem i zarządzanie budżetem przeznaczonym na program zrównoważonego rozwoju,
– Analiza trendów w dziedzinie ESG,
– Przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu oraz ściśle współpracujących Działów VIVE Group,
– Zapewnienie zgodności z regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i ESG, a także raportowanie ich wyników,
– Wprowadzenie monitoringu regulacji prawnych obowiązujących i planowanych do wdrożenia w branży recyklingu tekstyliów i aspektów związanych z ESG,
– Zarządzanie procesem raportowania danych niefinansowych/ESG,
– Analiza i ocena zagadnień ESG, w tym kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych, które wpływają na działalność firmy oraz jej klientów,
– Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, w tym klientami, inwestorami i organizacjami pozarządowymi, w celu rozwoju i wdrażania najlepszych praktyk związanych z ESG,
– Udział w projektach cross funkcyjnych i inicjatywach związanych ze zrównoważonym rozwojem,
– Ścisłą współpraca z Radą Dyrektorów i Zarządem VIVE Group.

Nasze wymagania:
– Doświadczenie w planowaniu strategicznych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju – co najmniej 5 lat,
– Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z ESG, w tym: standardów raportowania, zrównoważonych inwestycji i zasad zrównoważonego rozwoju,
– Znajomość regulacji z zakresu zrównoważonego rozwoju w tym w szczególności Taxonomii UE, Filara III ESG czy wytycznych EBA,
– Doświadczenie w prowadzeniu projektów lub kluczowych działań w organizacji – przy włączeniu wielu interesariuszy,
– Znajomość narzędzi wspomagających zarządzanie projektami,
– Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz negocjacyjne,
– Łatwość w budowaniu partnerstwa i networkingu,
– Biegła znajomość języka angielskiego,
– Samodzielność, własna inicjatywa, nastawienie na osiąganie celów.

Oferujemy:
– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę,
– Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia),
– Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon (również do celów prywatnych),
– Bogaty system benefitów pracowniczych,
– Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną i wartości, jakimi się kierujemy każdego dnia,
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.

Widzisz tutaj siebie? Świetnie! Aplikuj do nas na adres: rekrutacja@vive.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Klauzula Informacyjna RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak
i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes
w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.