VIVE Textile Recycling

Członek Zarządu ds. Finansowych

W VIVE Textile Recycling od ponad 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie, często w bardzo kreatywny sposób. Stawiamy przy tym na określone wartości – na innowacyjność, która pozwala nam w realny, odpowiedzialny sposób wpływać na ekologię oraz uczciwość, nasz drogowskaz efektywnej i przede wszystkim przyjemnej, satysfakcjonującej pracy. Rozwijamy się w duchu odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju i GOZ, patrząc na przyszłość z optymizmem. Przed nami wiele pasjonujących, niebagatelnych projektów oraz wydarzeń!

Członek Zarządu ds. Finansowych

Miejsce pracy: Kielce / Warszawa

Jakie cele i zadania będziesz realizować?

– Kształtowanie i realizacja strategii biznesowej, inwestycyjnej i finansowej VIVE Group,
– Ustalanie i nadzór nad realizacją długoterminowych planów biznesowych, projektów inwestycyjnych jak i programów rozwojowych VIVE Group,
– Ustalanie i nadzór nad przygotowaniem budżetów, prognoz kroczących, raportów ekonomiczno-finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla spółek VIVE Group,
– Kreowanie i wspieranie kluczowych inicjatyw strategicznych VIVE Group,
– Proaktywne wsparcie VIVE Group w rozwoju oraz we wszelkich działaniach optymalizacyjnych na rzecz zwiększających rentowność firmy,
– Nadzór nad pracą działów: finansowego, księgowego oraz kontrolingu w tym optymalizacja zarządzanych procesów zarządczych oraz nadzór nad obszarem operacyjnym (w tym produkcyjnym),
– Zarządzanie przepływami pieniężnymi spółek VIVE Group, w tym zarządzanie płynnością i optymalizacją kapitału obrotowego, oraz zabezpieczenie ryzyka kursowego i stóp procentowych,
– Optymalizacja polityki podatkowej,
– Bieżące monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego,
– Kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi i partnerami biznesowymi.

Nasze wymagania:

– Minimum 15-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w obszarze finansów lub obszarach operacyjnych, w tym co najmniej 8 lat na stanowisku Członka Zarządu ds. Finansowych w firmie o profilu produkcyjnym i sprzedażowym (w tym sprzedaż na rynki zagraniczne),
– Ugruntowane doświadczenie w kształtowaniu strategii biznesowej i monitorowania jej realizacji, w tym poprzez monitorowanie wskaźników biznesowych,
– Sukcesy w uruchamianiu działalności biznesowej na nowych rynkach zagranicznych oraz w procesie komercjalizacji nowych modeli biznesowych,
– Osiągnięcia w skutecznej realizacji złożonych procesów inwestycyjnych jak i zmian strukturalnych zarządzanych spółek,
– Doświadczenie w przeprowadzaniu spółek poprzez zmiany związane z pozyskiwaniem kapitału (w tym sprzedaż udziałów, emisja obligacji, debiut giełdowy i inne),
– Mile widziane doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu obszarem Produkcji,
– Wysoko rozwinięte umiejętności planowania strategicznego jak i zarządzania złożoną strukturą spółek,
– Wysoka dojrzałość w zarzadzaniu pracownikami, w szczególności w zarządzaniu kadrą dyrektorską i kierowniczą, w tym umiejętność budowania zespołów o wysokich kompetencjach i nastawieniu na wyniki,
– Gotowość do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu Grupy oraz wysoka zwinność w dostosowywaniu się do nowych sytuacji,
– Znajomość przepisów prawa spółek, prawa finansowego i podatkowego,
– Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne w obszarach analizy finansowej, rachunkowości lub kontrolingu),
– Biegła znajomość języka angielskiego.

Co Ci zaoferujemy za świetnie wykonaną pracę?

– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę lub B2B,
– Pracę w firmie zlokalizowanej w Kielcach,
– Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa + premia),
– Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon, samochód (zgodnie z polityką firmy),
– System benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, bony świąteczne, karty przedpłacone dla dzieci na święta, program emerytalny, parking pracowniczy.
– Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną,
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.

Widzisz tutaj siebie? Aplikuj – rekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Informacja RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.